MiliWeb logo

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP)

Milí návštěvníci webových stránek www.miliweb.eu, ráda bych Vás seznámila
se všeobecnými obchodními podmínkami (zkráceně VOP), které potřebujete mít k dispozici před tím, než zaškrtnete políčko „souhlasím s obchodními podmínkami“ při objednávce produktů a služeb na těchto webových stránkách. Prosím, přečtěte si je tedy pečlivě. V případě jakýchkoli nejasností mne můžete kontaktovat ještě před odesláním objednávky na emailové adrese milada@miliweb.eu

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ A VYSVĚTLENÍ ÚČELU VOP

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro prodej produktů a služeb Prodávajícího, kterým je Milada Skalíková Nováková, Radkov – Dubová 180, 747 55 Radkov IČO: 86590146 0 uzavřených s kupujícím prostřednictvím komunikačních kanálů na dálku přes rozhraní webových stránek prodávajícího nebo při osobním styku.

Nákup produktů a služeb probíhá na základě Kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání těchto smluv je podrobněji popsán v č. 3 VOP. Smlouva je uzavírána v českém jazyce a je tvořena Vaší objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem na webovém rozhraní) a jejím přijetím z naší strany a těmito VOP.

Ujednání, která jsou ve Smlouvách odlišná od ustanovení VOP, mají přednost – tedy text Smlouvy je nad textem VOP. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy
a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy.

 

 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A DŮLEŽITÉ POJMY

 

 1. Prodávající

Prodávajícím je Milada Skalíková Nováková, Radkov – Dubová 180, 747 55 Radkov IČO: 86590146. 

Kontaktní e-mailová adresa: milada@miliweb.eu

Telefon: 777 711 763

Prodávající není plátcem DPH.

 

 1. Kupující (klient)

Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která prostřednictvím webového rozhraní www.miliweb.eu uzavře s Prodávajícím Kupní smlouvu a tím zakoupí některý z uvedených produktů a služeb. Kupujícím (Klientem) muže být jednak podnikatel (podnikající fyzická osoba OSVČ) nebo právnická osoba (např. akciová společnost nebo s.r.o.) anebo spotřebitel.

 1. Spotřebitel

Spotřebitelem se dle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a v objednávce bude uvedeno Vaše IČO, budu mít zato, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, nikoli jako Spotřebitel.

 1. Spotřebitelská smlouva

Tato smlouva je specifická tím, že v ní jako Kupující vystupuje Spotřebitel.
Dle platné legislativy má Spotřebitel větší ochranu než-li Kupující, který není spotřebitelem. Současně má také Prodávající více povinností vůči Spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Pokud se některá práva týkají pouze Spotřebitele, je to ve VOP výslovně uvedeno, tzn. místo „Kupující“ je uvedeno „Spotřebitel“.

 1. Smlouva uzavřená distančním způsobem

Jedná se o Kupní smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím prostředků KOMUNIKACE NA DÁLKU, tzn. smlouva je uzavřena bez osobního kontaktu Prodávajícího a Kupujícího, protože k jejímu uzavření je využito webového rozhraní nebo emailová komunikace, telefonický rozhovor a podobně. Náklady spojené s uzavřením smlouvy tímto způsobem (např. internetové připojení
a telefon) jsou hrazeny Kupujícím a neliší se od běžné sazby účtované jeho operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

 1. Důležité právní předpisy

Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím
a Prodávajícím. Jedná se zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) a v případech, kdy je Klientem Spotřebitel, je to zákon č. 634/1992 Sb.,
o ochraně spotřebitele. Ochrana osobních údajů se řídí zejména zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

 • OBJEDNÁVKA A SJEDNÁNÍ SMLOUVY

 

 1. Objednávka: Kupující objednává produkty a služby zásadně přes webové rozhraní, tj. skrze automatický objednávkový systém na webových stránkách,
  a to vyplněním a odesláním zde umístěného formuláře.
 2. Označení produktů: Na webovém rozhraní www.tavarila.cz jsou uvedeny podrobné popisy nabízených produktů a služeb, jejich obsah, cena, informace o tom, komu jsou určeny a jaký mají pro Kupujícího přínos. Veškeré prezentace produktů a služeb na webovém rozhraní mají informativní charakter. Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně těchto produktů a služeb. Ustanovení par. 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.
 3. Objednávkový formulář: Pro objednávku přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde Kupující vyplňuje své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu, email, telefonní číslo, při objednávce na firmu také údaje o firmě, IČ, DIČ, informace o objednaném produktu). Objednávka se odesílá kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Tímto úkonem vzniká smluvní vztah mezi Prodávajícím
  a Kupujícím (nikoliv až po potvrzení objednávky). Vzájemná práva
  a povinnosti jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník potvrzuje seznámení s těmito obchodními podmínkami a také svůj souhlas s nimi. Předpokladem platné elektronické objednávky je správné vyplnění všech předepsaných údajů.
 4. Přijetí objednávky: O přijetí objednávky bude zákazník informován emailem zaslaným na danou elektronickou adresu, která byla zadána v objednávce. Potvrzení o obdržení objednávky je zasíláno automaticky.
 5. Jakékoliv změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou možné jen na základě vzájemné dohody.
 6. Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.
 7. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, v elektronické podobně, tvoří ji objednávka, potvrzení objednávky a tyto VOP. Smlouva je uložena v elektronickém archivu po dobu 5 let od jejího uzavření a není přístupná třetím stranám.

 

 1. CENA A ZPŮSOB DOPRAVY

 

 1. Cena produktů

Na webovém rozhraní www.tavarila.cz je vždy uvedena i aktuálně platná cena jednotlivých produktů a služeb. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena.  Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Vzhledem k charakteru produktů nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím, než kliknete
na tlačítko „Odeslat“) je proto již konečnou cenou.

 

 1. Doklad

Prodávající vystaví v rámci plateb prováděných na základě Smlouvy Kupujícímu daňový doklad, tzn. fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení produktů a služeb. Prodávající není plátcem DPH.

 1. Způsob úhrady

Cenu produktu hradí Kupující bezhotovostním způsobem předem
a to na účet zvolený v prodejním formuláři. Provedení bezhotovostní platby
je možné metodou bankovního převodu na základě zálohové faktury, jednorázovou platbou. Kupující je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, aby byl Prodávající schopen platbu identifikovat a včas poskytnout zakoupené produkty.

Kupní cena je splatná do 7 dnů od vystavení dokladu, tedy faktury. Není-li uvedeno jinak, závazek Kupujícího uhradit cenu za produkt je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

Kupní cena je hrazena v korunách českých.

Ustanovení par. 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije. Jedná se o  ustanovení, podle kterého nemusí Kupující kupní cenu zaplatit, dokud nemá možnost si věc prohlédnout.

 

 1. DODACÍ PODMÍNKY

 

 1. Způsob dodání

Pro prodej digitálních produktů je produkt dodán formou uvedenou při prodeji. V případě e-booků nebo on-line kurzů se jedná o digitální obsah ve formátu pdf, který je zaslán na e-mail Kupujícího jako příloha e-mailové zprávy nebo formou zaslání odkazu, na kterém je obsah možno otevřít či stáhnout. V případě fyzických produktů, jsou tyto zasílány poštou na adresu Kupujícího či na adresu Zásilkovny.

 1. Dodací lhůta

Zakoupené produkty budou dodány do 3 pracovních dnů od připsání platby
na bankovní účet Prodávajícího.

 

 1. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

 

 1. Funkčnost digitálního obsahu

Digitální obsah podléhá autorskému právu a je určen pouze pro osobní potřebu Kupujícího. Takový obsah vyžaduje ke své funkčnosti, aby Kupující měl k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty
ve formátu pdf. Pro stažení produktů z webové stránky je nutné mít k dispozici také funkční internetové připojení. Krátkodobá dočasná nedostupnost digitálního obsahu může být zapříčiněna údržbou dat nebo výpadkem serveru.

 1. Autorská práva

Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez předchozího výslovného písemného souhlasu Prodávajícího dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Porušení autorských práv je postižitelné dle autorského zákona
a může být i trestním činem.

 • ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
 1. Odstoupení ze strany Kupujícího

Kupující jako spotřebitel má ze zákona právo od smlouvy uzavřené distančním způsobem odstoupit bez udání důvodu a to ve 14 denní lhůtě od dodání produktu. Pokud jako Kupující budete využívat tohoto práva, kontaktujte Prodávajícího elektronicky na sylva@tavarila.cz nebo písemně na adresu uvedenou v úvodu těchto VOP, vždy s prohlášením, že Kupující odstupuje od smlouvy
a s přiložením dokladu o koupi, případně čísla objednávky, jména a data nákupu.

Odstoupením od Kupní smlouvy se smlouva od počátku ruší a Kupujícímu bude navrácena zaplacená cena odpovídající kupní ceně produktu nejpozději do 30 dnů od doručení zprávy o odstoupení od smlouvy.

 

 1. Odstoupení ze strany Prodávajícího

Prodávající má právo od Kupní smlouvy odstoupit bez odkladu v případě,
kdy druhá strana porušila Smlouvu podstatným způsobem, např. prodlením Kupujícího s úhradou kupní ceny více jak 7 dnů po době splatnosti,
nebo porušením povinností na ochranu autorského práva ze strany Kupujícího.

 • ZÁRUKA, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A REKLAMACE
 1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními par. 1914 až 1925, par. 2099 až 2112 a par. 2161 až 2174 NOZ.
 2. Práva a záruky se řídí zejména ustanoveními par. 2113 až 2117 NOZ.
 3. Prodávající odpovídá za to, že produkt při převzetí nemá vady. Je-li Kupující spotřebitelem, odpovídá Prodávající za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu. V případě, že Kupující zjistí opak, odpovídá Prodávající pouze za vady, které má produkt při převzetí. U e-booků vzhledem k charakteru produktu mohou přicházet v úvahu vady typu nedostupnost obsahu, chybějící část obsahu nebo nečitelná část obsahu.
 4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit, nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě nebo výskytu většího počtu vad má Kupující právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od Smlouvy odstoupit. V případě,
  že Kupující od Smlouvy neodstoupí nebo neuplatní právo na dodání nového produktu bez vad, může požadovat přiměřenou slevu, a to i v případě,
  že by Prodávající nebyl schopen nový produkt bez vad dodat, stejně tak
  i v případě, že by nezjednal nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy působilo značné potíže.
 5. Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud by se před převzetím produktu věděl, že má produkt vadu, anebo by vadu sám způsobil. Záruka
  a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním produktu.
 6. Reklamaci lze uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vad a to informováním Prodávajícího předem e-mailem nebo telefonicky. K reklamaci Kupující přiloží fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci Prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů. O uplatnění a vyřízení reklamace bude Kupující informován zasláním písemného potvrzení ze strany Prodávajícího.

 

 1. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A ŘEŠENÍ SPORŮ

 

 1. Má-li Kupující k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či činnosti Prodávajícího stížnost, kontaktuje Prodávajícího na elektronické adrese sylva@tavarila.cz
 2. Podnikání je založeno na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled na dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. Na tyto orgány je také možné se v případě stížností obrátit.
 3. Pokud mezi Prodávajícím a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. Spotřebitel může využít také platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 1. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

 

 1. Rozhodnutím Kupujícího využít služeb Prodávajícího a zakoupením digitálních produktů, fyzických produktů či služeb, bere Kupující na vědomí, že jakékoli použití informací z těchto produktů a služeb, a úspěchy/neúspěchy z toho plynoucí, jsou v odpovědnosti Kupujícího. Prodávající Sylva Pekařová se tímto zříká jakékoliv zodpovědnosti za přesnost informací. Pokud je v popise produktu či služby uvedeno doporučení na předchozí konzultaci s lékařem nebo jiným odborníkem, berte prosím toto doporučení vážně. 
 2. Veškeré informace uvedené v digitálních produktech či v rámci poskytnutí služby vychází pouze z vlastní zkušenosti autorky Sylvy Pekařové. Tyto zkušenosti jsou subjektivní a jejich interpretace může být neúplná či nepřesná, a proto Prodávající Sylva Pekařová není zodpovědná za rozhodnutí ani činy založené na těchto doporučeních.
 3. Při využívání služeb na dálku nebo osobně je Kupující plně svéprávný a plně zodpovědný za své jednání, chování a rozhodování. Průběh služby závisí nejen
  na odbornosti jejího provedení, ale také na faktorech, které nemůže Prodávající ovlivnit.

 

 1. ZÁVĚREM
 2. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího
  a Kupujícího vyplývajících ze smlouvy.
 3. Ochrana osobních údaje je řešena samostatným dokumentem, který je dostupný na těchto webových stránkách.
 4. Prodávající je oprávněn tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platný text VOP účinný v okamžiku odeslání objednávky.
 5. Tyto VOP jsou účinné od 17.5.2021